حفاظ لباسشویی پلاستیکی

پیشرو چین است سبد لباسشویی 3 طبقه بلند با 3 مانع جداشدنی، سبد لباسشویی پلاستیکی جمع شونده 73 سانتی متر، سبد لباسشویی پلاستیکی 73 سانتی متری با چرخ بازار محصول