سازماندهی کشو پلاستیکی

پیشرو چین است ذخیره سازی پلاستیکی 3 کشو استریلیت، ذخیره سازی پلاستیکی 10 لیتری دو کشو، ذخیره سازی سه کشو استریلیت بازار محصول